Změna v systému kosení trávy na území MČ Praha 6

Jak vyplývá ze Zápisu Komise životního prostředí (č.7 – 2015 ze dne 3.11.2015), Městská část Praha 6 se začala aktivně zaobírat hledáním možností, jak podpořit a ochránit biodiverzitu území a tedy přispět ke zlepšení životního prostředí naší městské části.

Na podnět KŽP RMČ byly nově rozděleny plochy pro kosení trávy na plochy s intenzívní údržbou (8 sečí za rok, kdy v rovině nepřesáhne výška porostu 10 cm a ve svahu 15 cm) a plochy s extenzivní údržbou - četnost sečí cca 4 x ročně (seč bude stanovena v termínech konec dubna, květen, červen, září - samozřejmě v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách).

Prokázalo se totiž, že významným faktorem pro stav biodiverzity území je způsob a frekvence, s jakou jsou prováděny seče travního porostu na plochách veřejné zeleně. Při příliš často opakované seči, kdy výška travního porostu je trvale držena nízká, nedochází k vysemenění trav, nevykvetou luční květiny a tím se výrazně snižuje počet zastoupených rostlinných druhů v trávnících. Má to za následek další negativní návazné jevy – např. omezený výskyt včel a dalších druhů hmyzu, na což upozorňovala odbornice na včelstva, členka KŽP Ing. Hana Kříženecká. Tím dochází ke snižování biologické rozmanitosti a variability organismů, žijících v těchto lokalitách. Navíc je tu nezanedbatelná skutečnost, že intenzívní seč trávy představuje poměrně vysoké finanční náklady.

Proto bylo letos přistoupeno k rozdělení území v rámci jednotlivých oblastí na území s obvyklou frekvencí seče trávy (= 8 úkonů za rok) a území se sníženou frekvencí sečí trávy (= 4 úkony za rok).
S touto informací byli občané MČ Praha 6 seznámeni prostřednictvím článku uveřejněném v časopise „Šestka“ a dále publikovaném na internetových stránkách Prahy 6 s tím, že současně byla zde zveřejněna i mapa území, kde byly plochy s různou frekvencí kosení trávy barevně vyznačeny. Občan si tak může najít plochu, která ho zajímá a zjistit si frekvenci kosení trávy, která na ní je určena (zeleně jsou označeny ty pozemky, u nichž je určen standardní počet sečí, červeně ty, u kterých byla stanovena snížená frekvence sečí).

V letošním roce budou tedy některé plochy veřejné zeleně záměrně sekány méně. Pokud je tedy někde vyšší travní porost, neznamená to, že by dodavatelská firma nutně neplnila svoje smluvní povinnosti, ale daná lokalita byla pravděpodobně vytipována do skupiny pozemků se sníženou frekvencí sečí. Zda tomu tak skutečně je, lze ověřit na výše uvedené mapě na internetových stránkách Prahy 6.

Prozatím jsou sbírány podněty od občanů k tomuto nově zavedenému systému kosení trávy a situace je celkově monitorována. Po ukončení vegetační sezony bude vyhodnoceno, jak toto opatření splnilo svůj účel a jak byli občané, v daném prostředí žijící s výslednou úrovní údržby veřejné zeleně spokojeni.

Na závěr si nemůžu odpustit pár slov na adresu ODS a jejího facebookového profilu. Zveřejňovat fotografie zarostlé ulice Soborské, přestože se o ni nestará Městská část Praha 6, ale Magistrát, mi přijde za hranicí politické korektnosti, a nebo to dokazuje, že ODS po dvaceti letech vládnutí ani neví, kde uklízela.

Ing. Roman Mejstřík, radní MČ Praha 6

1. 6. 2016