Praha 6 bude opět o něco zelenější

V současné době dokončujeme realizaci výsadby nových stromů a keřů. Je však potřeba zohlednit řadu kritérií, např. kompozici a využití daného místa, historické hledisko a v návaznosti na něj i tvorbu nových ploch zeleně. Probíhá postupná obnova alejí a s jejich pomocí související potřeba odclonění např. od rušné komunikace. Můžeme se tak těšit na 63 nově vysazených stromů a bezmála 800 keřů.

Zabýváme se v této souvislosti také podněty občanů na dosadby. I v těchto případech je vždy třeba prověřit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, dostatek prostoru pro růst kořenů a koruny. Nutné je také posoudit stresové faktory pro výsadbu jako jsou solení, úpal, sucho. Nevhodná je i výsadba v těsné blízkosti domů, křižovatek atd.

Výsledkem naší snahy by mělo být částečné kompenzování negativních vlivů zvyšující se dopravy na území Prahy 6, zejména v souvislosti se zprovozněním tunelu Blanka.

Roman Mejstřík

18. 4. 2017